Pradžia » Privatumo politika

UAB IŠIEŠKOJIMŲ KONTORA, 2018-04-20

SKOLŲ IŠIEŠKOJIMO REGISTRO DIREKTYVA

1. Registro valdytojas

UAB IŠIEŠKOJIMŲ KONTORA

Švitrigailos 8 – 207, Vilnius LT-03223

Įmonės kodas: 304622554

Atstovas: Marius Kasperavičius

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Skolų išieškojimo registras naudojamas vykdant ir administruojant skolų išieškojimą. Skolų išieškojimo registre įrašyti asmens duomenys bus tvarkomi atliekant ikiteisminį, teisminį ir poteisminį skolos išieškojimą. Registras taip pat apima kitas teismines procedūras: bylinėjimosi, baudžiamąsias bylas, bankroto bylas, skolų restruktūrizavimą ir įmonių restruktūrizavimą.

Asmens duomenys, esantys skolų išieškojimo registre, gali būti tvarkomi tikslams, kurie yra suderinami su viršuje paminėtais naudojimo būdais kitoms su išieškojimu susijusioms užduotims atlikti. Tokie tikslai apima duomenų valdytojo atskaitomybę, stebėseną ir kontrolę, taip pat paslaugų atlikimo ir ryšių su klientais administravimą. Asmens duomenys registre taip pat gali būti tvarkomi anoniminiu būdu statistiniais tikslais. Anoniminiame formate asmuo negali būti atpažintas.

3. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Asmens duomenų tvarkymas grindžiamas įstatymų numatytais duomenų valdytojo įsipareigojimais ir skolininko įgaliojimais. Su skolininku susijusius asmeninius duomenis tvarko ir duomenų valdytojas, ir teisėti kliento interesai, užtikrinantys skolų išieškojimo įvykdymą. (LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS, identifikacimo kodas: 0961010ISTA00I-1374)

4. Apdorojamos asmeninės informacijos kategorijos

Školų išieškojimo registras įtraukia pastarąją informaciją apie kreditorius ir skolininkus:

Kreditoriaus duomenys:

– kreditoriaus ir (arba) jo kontaktinio asmens vardas ir pavardė;

– asmens identifikavimo numeris/įmonės kodas;

– kontaktinė informacija (telefono numeris, el. pašto adresas, pašto adresas);

– banko duomenys;

– atsiskaitymo ir pardavimo sąskaitos informacija;

– informacija apie skolą, pareikalavimo pagrindas ir suma;

– informacija apie išieškojimo operacijas ir išieškojimo eigą;

– kita kreditoriaus pateikta informacija;

– kita informacija, reikalinga skolų išieškojimo veiklai įvykdyti.

Skolininko duomenys:

– skolininko ir (arba) jo kontaktinio asmes vardas ir pavardė;

– gimimo data arba asmens kodas/ įmonės kodas;

– kontaktinė informacija (telefono numeris, el. pašto adresas, pašto adresas);

– informacija apie skolą, pareikalavimo pagrindas ir suma;

– informacija apie išieškojimo operacijas ir išieškojimo eigą;

– kita skolininko pateikta informacija;

– kita informacija, reikalinga skolų išieškojimo veiklai įvykdyti.

5. Nuolatiniai informacijos šaltiniai

Registre tvarkomi asmens duomenys yra gaunami iš šių informacijos šaltinių:

  kreditorių;

  skolininkų;

  kreditumo informacijos įrašų (viešai prieinami duomenys);

  kontaktinių duomenų registrų;

  Registrų centro;

  mokesčių inspekcijos;

  antstolių;

  LR teismų.

6. Asmens duomenų gavėjai

Skolų išieškojimo registre įregistruoti asmens duomenys negali būti atskleisti tretiems asmenims, išskyrus teisiškai privalomus atvejus, arba jei to nedraudža įstatymai.

Duomenys apie informacijos gavėjus

Informacijos gavėjai yra tie patys, kaip nurodyta ankstesniame skyriuje.

Registro paslaugų teikėjai

Paslaugų vykdymo metu, duomenų valdytojas naudoja tik patikimus paslaugų teikėjus, kurie tvarko asmens duomenis duomenų valdytojo vardu, remdamiesi duomenų tvarkymo sutartimi, kurios reikalaujama pagal duomenų apsaugos įstatymą tarp duomenų valdytojo ir paslaugų teikėjų. Paslaugų teikėjai tvarko asmens duomenis, už kuriuos atsakingas duomenų valdytojas, vadovaujantis patvirtintomis instrukcijomis. Mes esame atsakingi už mūsų paslaugų teikėjų asmens duomenų tvarkymą, susijusį su mūsų perduodamais duomenimis.

Apdorojant asmens duomenis mes naudojame šiuos subrangovus:

Tilitoimisto Tili-Lii Oy

TNNet Oy

Registrų centras

Telia

UAB Telekomunikaciniai projektai

Jolantos Voroneckienės kontora

LR teismas

LR antstoliai

Lietuvos paštas

UAB Finansų biuras

7. Asmens duomenų saugojimo laikas

Duomenų valdytojas tvarko ir saugo duomenis tik tiek laiko, kiek tai yra būtina išankstiniam asmens duomenų surinkimo tikslui pasiekti. Bet kokie asmens duomenys į kuriuos duomenų valdytojas nebeturi teisinio pagrindo, o įstatymų reikalavimas nesuteikia tokios teisės, turi būti periodiškai pašalinami pagal duomenų valdytojo privatumo praktiką.

Toliau pateikiamas išsamesnis skolų išieškojimo registre tvarkomų asmens duomenų saugojimo laikotarpio aprašas:

Duomenys apie faktą, kad duomenų subjektas laiku ir tinkamai neįvykdė savo finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų, negali būti tvarkomi ilgiau negu 10 metų nuo skolos padengimo dienos.

8. Registruoto asmens teisės

Jūs turite teisę kiekvienu konkrečiu atveju taikyti, kaip aprašyta šiame skyriuje, ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (679/2016). Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, registro tvarkytojas privalo pateikti užklausą elektroniniu paštu klientai@skolukontora.lt arba paštu, nurodytu šios direktyvos pradžioje. Registratorius turi tinkamai patikrinti duomenų subjekto tapatybę prieš atsakant į užklausą.

Teisė į susipažinimą su informacija

Pagal duomenų apsaugos reglamento 15 straipsnį, duomenų subjektas turi teisę iš duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, kad su juo susiję asmens duomenys nėra tvarkomi ir, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi, naudotis duomenimis ir tam tikra informacija dėl asmens duomenų tvarkymo, nurodyta šiame straipsnyje.

Teisė koreguoti informaciją

Pagal Duomenų apsaugos reglamento 16 straipsnį duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas be delsimo ištaisytų neteisingus ir netikslius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių informacija buvo tvarkoma, duomenų subjektas turi teisę užpildyti neužbaigtus asmens duomenis.

Teisė ištrinti duomenis

Pagal duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnį, duomenų subjektas turi teisę be paaiškinimo ir delsimo pašalinti duomenų subjekto asmens duomenis, o duomenų valdytojas privalo nedelsdamas ištrinti tuos asmens duomenis, su sąlyga, kad bet kuris iš to straipsnio punktų yra įvykdytas.

Teisė apriboti apdorojimą

Pagal Duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnį, duomenų subjektas turi teisę apriboti duomenų subjekto tvarkymą su sąlyga, jei yra tenkinamas vienas iš tame straipsnyje nustatytų kriterijų.

Teisė perkelti duomenis iš vienos sistemos į kitą

Pagal Duomenų apsaugos reglamento 20 straipsnį, duomenų subjektas turi teisę tvarkyti su jo valdymu susijusius asmens duomenis struktūrizuota, dažnai naudojama ir kompiuteriu nuskaitoma forma, ir perduoti šią informaciją kitam duomenų valdytojui nesukeliant pavojaus duomenų valdytojui, kuriam buvo pateikti asmens duomenys. Susitarimas ir apdorojimas atliekami automatiškai.

Kai registruotojas naudojasi savo teise perduoti duomenis iš vienos sistemos į kitą, jis taip pat turi teisę tiesiogiai perkelti asmens duomenis iš vieno duomenų valdytojo kitam, jei tai yra techniškai įmanoma

Teisė prieštarauti

Remiantis Duomenų apsaugos reglamento 21 straipsniu, registruotas asmuo bet kuriuo metu turi teisę prieštarauti jo asmens duomenų tvarkymui, pagrįstam teisėtais duomenų valdytojo interesais, pavyzdžiui, remiantis šiomis nuostatomis sudarytu profiliu. Duomenų valdytojas nebegali tvarkyti asmens duomenų, nebent duomenų valdytojas gali įrodyti, kad yra didelė ir pagrįsta duomenų tvarkymo priežastis, kuri paneigia duomenų subjekto teises, laisves ir teises arba, jei to reikia, formuluoti, pristatyti ar ginti teisinius reikalavimus.

Jei asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginei rinkodarai, Teismo kancleris turi teisę bet kuriuo metu pareikšti prieštaravimą dėl su rinkodara susijusių asmens duomenų tvarkymo. Jei registruotojas prieštarauja asmens duomenų tvarkymui tiesioginei rinkodarai, jie daugiau nebegali būti tvarkomi šiam tikslui.

Remiantis Duomenų apsaugos reglamento 22 straipsniu, registruotas asmuo turi teisę netaikyti jokio sprendimo, grindžiamu automatišku duomenų apdorojimu, pavyzdžiui, profiliuojant, dėl teisinių pasekmių ar darant reikšmingą poveikį. Ši teisė negali būti sumažinta, jeigu toks sprendimas yra būtinas registruotojo ir duomenų valdytojo sudarytam ar įgyvendinančiam susitarimui arba jei jis yra pagrįstas duomenų subjekto aiškiu sutikimu.

Naudodamasis šia teise, duomenų valdytojas imasi atitinkamų priemonių duomenų subjekto teisėms ir laisvėms bei duomenų subjekto teisėtiems interesams apsaugoti; tai apima bent jau teisę reikalauti, kad duomenis tvarkytų fizinis asmuo duomenų valdytojo vardu, taip pat teisę pareikšti savo nuomonę ir apskųsti sprendimą.

Teisė kreiptis į priežiūros instituciją

Jei registro tvarkytojas mano, kad duomenų valdytojas pažeidė taikytiną asmens duomenų tvarkymo ir duomenų apsaugos teisę, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją: https://www.ada.lt, el. paštu ada@ada.lt.

Registratoriaus pareigos dėl duomenų subjekto teisių

Duomenų valdytojas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo pateikia duomenų subjektui duomenis apie priemones, kurių buvo imtasi pagal prašymą, pateiktą pagal Duomenų apsaugos reglamento 15-22 straipsnius. Jei reikia, terminas gali būti pratęstas iki dviejų mėnesių, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir dydį. Registro tvarkytojas informuoja duomenų subjektą apie tokį galimą termino pratęsimą per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dėl vėlavimo priežasčių. Jei duomenų subjektas prašymą pateikia elektroniniu būdu, informacija turi būti pateikiama taip pat elektroniniu būdu, nebent registratorius paprašytų kitaip.

Jei duomenų valdytojas nesiima veiksmų dėl duomenų subjekto prašymo, duomenų valdytojas per mėnesį nuo prašymo gavimo turi pranešti duomenų subjektui apie priežastis ir informuoti jį apie galimybę kreiptis į priežiūros instituciją ir kitas teisines priemones.

9. Asmeninių duomenų pateikimas registratoriui

Kreditorius registratoriui pateikia kreditoriaus ir skolininko informaciją, nurodytą šio pranešimo 4 straipsnyje, siekiant įvykdyti skolų išieškojimo paskyrimą.

10. Tolimesnis asmens duomenų tvarkymas

Duomenų valdytojas neapdoroja asmens duomenų kitais tikslais, nei aprašyta šiame privatumo pareiškime.

Jei duomenų valdytojas ir toliau tvarko asmens duomenis kitiems tikslams, pagal duomenų valdytojo privatumo įstatymą, duomenų valdytojui tenka pareiga pranešti duomenų subjektui prieš atliekamą tolimesnį duomenų apdorojimą. Šiuo atveju duomenų valdytojas taip pat pateikia visą reikiamą informaciją apie tokį tikslą.

11. Bendras registratoriaus techninių ir organizacinių saugumo iniciatyvų aprašymas

Prie registro suteikta prieiga tik paskirtiems darbuotojams, dirbantiems registro išieškojimo veikloje, pasirašiusiems atitinkamus konfidencialumo įsipareigojimus.

Registratorius savo darbuotojams pateikė privalomas rašytines instrukcijas ir taisykles dėl asmens duomenų, kuriuos darbuotojai įsipareigojo laikytis, tvarkymo ir apsaugos.

Registruotojas reguliariai tikrina asmens duomenų tvarkymą ir reguliariai naudojamas sistemas bei įrangą ir įvertina riziką, susijusią su asmens duomenų tvarkymu, pavyzdžiui, diegiant naujas technologijas.