Pradžia » Skolų išieškojimas » Išieškojimų kontoros bendrosios nuostatos ir sąlygos

Paskelbta

Šalių teisės ir pareigos:

 • Vykdytojas skolų išieškojimą pradeda tą pačią dieną, kai byla gaunama iš Užsakovo.
 • Užsakovas neturi teisės keisti Sutarties sąlygų be Vykdytojo sutikimo. Bet kokie sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams.
 • Sudarius išieškojimo sutartį, Užsakovas neturi teisės suteikti įgaliojimo trečioms šalims be Vykdytojo raštiško sutikimo. Jei Užsakovas jau yra suteikęs šią teisę trečiajai šaliai, apie tai Vykdytojas turi būti perspėtas iš anksto.
 • Išieškojimo paslaugos teikiamos iki to tol, kuomet skolininkas pilnai įvykdo pagrindinę prievolę ir padengia visas išieškojimo išlaidas bei palūkanas, arba iki tol, kuomet Vykdytojas nusprendžia atsisakyti tęsti skolos išieškojimą.
 • Vykdytojas turi teisę sustabdyti išieškojimo paslaugų teikimą, jei išieškojimas paaiškėja esantis nepagrįstas, arba tokiu atveju, jei nustatoma, jog pareikalavimo įgyvendinimas yra nepraktiškas ar neįgyvendinamas.
 • Vykdytojas turi teisę sudaryti dalinio mokėjimo planą su skolininku Užsakovo vardu.

Atsiskaitymo sąlygos:

 • Šalys sutaria, kad visi šios sutarties pagrindu atliekami atsiskaitymai bus vykdomi pavedimais per Vykdytojo banko sąskaitą: LT58 7290 0000 1446 7693, banko kodas: INDULT2X.
 • Vykdytojas apskaičiuoja išieškojimo išlaidas. Vykdytojas turi teisę prie pagrindinės išieškojimo sumos pridėti visas įstatyme ir šalių sutartyje nurodytas išlaidas, įskaitant išieškojimo išlaidas ir palūkanas.
 • Vykdytojas turi teisę į mokestį už išieškojimo paslaugas (toliau – “mokestis”). Ikiteisminio išieškojimo mokesčio dydis yra visa skolininko sumokėta suma, viršijanti pagrindinę išieškojimo sumą. Į pagrindinę išieškojimo sumą neįtraukiamos palūkanos, delspinigiai ir išieškojimo išlaidos.
 • Teisminio išieškojimo paslaugai yra taikomas 6% sėkmės mokestis, nebent sutartyje nurodyta kitaip.
 • Skolininkui padengus visas išieškojimo išlaidas ir palūkanas, Užsakovas įgyja teisę į pagrindinę skolos sumą.
 • Vykdytojas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas padengtų išieškojimo paslaugų mokestį, jei: Užsakovas vienašališkai nutraukia
 • išieškojimo sutartį ir (arba) ją atšaukia, arba riboja Vykdytojui suteiktą įgaliojimą; Vykdytojas pateikia Užsakovui klaidingą informaciją; skolininkas sumoka skolą, delspinigius, palūkanas ar išieškojimo išlaidas tiesiogiai Klientui.
 • Jei skolininkas sumoka pagrindinę skolą kreditoriui tiesiogiai, kreditorius privalo apie tai pranešti IK bei nurodyti tikslią skolos grąžinimo sumą ir datą.
 • PVM yra pridedamas pagal šalyje galiojančius teisės aktus.

Nepaprastosios aplinkybės:

 • Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato LR civilinis kodeksas.
 • Sutartis gali būti keičiama šalių susitarimu, pakeitimą įforminant raštu bei patvirtinant parašais susitarimo tikrumą.

Baigiamosios nuostatos:

 • Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu.
 • Vykdytojas dalinasi kliento informacija kartu su SPT-Group tinkle operuojančiais darbuotojais.
 • Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.